Všeobecné pravidlá a podmienky používania

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. Preambula

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania vzdelávacieho portálu akademia.edulab.sk (ďalej len „portál“). VPP na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa portálu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred tvorbou a používaním materiálov na portáli. Materiál, ktorý je obsahom portálu má výlučne edukatívny obsah a zámer a nepodnecuje rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje ani žiadny materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický. Požívanie portálu je spojené s udelením súhlasu používateľa s VPP obvyklým spôsobom.

2. Definície a pojmy

Prevádzkovateľ je Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 4573842, ktorá prevádzkuje portál. (ďalej len EDULAB).

Portál je internetová stránka (alebo jej jednotlivá časť) umiestnená na 
adrese https://akademia.edulab.sk. Ide o vzdelávaciu platformu ktorej hlavným zámerom je prevádzkovanie on-line vzdelávacích kurzov pre učiteľov vo forme zdieľania edukatívneho obsahu, webinárov a podobných služieb.

Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek 
spôsobom používa portál. Používateľ je oprávnený na portáli materiály vyhľadávať, prezerať a používať pre svoje potreby za podmienok uvedených v týchto VPP.

Materiál je vzdelávací materiál ktorého autorom je výhradne EDULAB, ktorý sa nachádza v danom čase na portáli. Používateľ 
nemá možnosť interaktívneho vstupu v rámci platformy a akýkoľvek svoj obsah vkladať, alebo materiál upravovať.

Účet je výsledok elektronickej formy registrácie používateľa do 
portálu, ktorým používateľ získa individualizovaný prístup k materiálom na portáli chránený pomocou užívateľského mena a hesla.

Službou sa rozumie umožnenie použitia materiálu dostupného na 
portáli za VPP prevádzkovateľom.

Článok II.
Registrácia používateľa

Používateľ je povinný sa pred používaním portálu zaregistrovať a portál mu vytvorí používateľský účet. Prostredníctvom vytvoreného účtu môže používateľ bezplatne prehliadať ponuku materiálov, napr. ponúkané kurzy, ich popis a podmienky za ktorých ich môže používať. Prostredníctvom prehliadania samotnej ponuky obsahu môže Používateľ otestovať funkčnosť portálu, kvalitu svojho napojenia pre následné prijatie ponúkanej služby, obsahovú stránku ponúkaného materiálu pre jeho potreby z hľadiska kvality obsahu a formy ponuky. Registrácia Používateľa je bezplatná.
Registráciou Používateľa dôjde k vytvoreniu účtu a používateľ tak bude oprávnený prijať:

  • a) materiál v rámci portálu, ktorý nie je spoplatnený, alebo tú nespoplatnenú časť materiálu, ktorú portál poskytuje bezplatne a portál čiastočne aj bez ďalšieho používať. V prípade, že v ponuke portálu sú bezplatné kurzy, môže používateľ takéto kurzy študovať bez toho, aby vykonával ďalšie úkony okrem registrácie účtu;

  • b) materiál v rámci portálu, ktorý je spoplatnený a ktorého prijatie je podmienené uskutočnením platby. Pre prijatie spoplatneného materiálu je používateľ povinný vyplniť objednávku, kde mu portál po sumarizácii objednaných služieb ktoré odsúhlasí umožní vykonanie platby a službu sprístupní.

Používateľ nebude nikomu oznamovať svoje jedinečné prihlasovacie heslo na prihlásenie vytvorené pri registrácii pre účely ochrany svojho prístupu a s tým spojených práv. V prípade straty hesla bude heslo obnovené prostredníctvom požiadavky používateľa, a to zaslaním odkazu na jeho obnovenie do e-mailu používateľa.

Používateľ je oprávnený registrovať sa iba pod svojím vlastným menom a zadávať do systému iba údaje o svojej osobe.

Po prijatí služby sa požívateľ odhlási, pričom všetky ním zrealizované transakcie a zakúpené služby môže prehliadať vo svojom používateľskom profile, ktorý mu portál vytvára.

Článok III.
Používanie materiálov a autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k materiálom na stránkach tohto portálu a grafického designu stránok. Používateľ berie na vedomie, že všetok poskytovaný materiál je chránený autorským právom autora. Používateľ je oprávnený materiál použiť výlučne na nekomerčné edukatívne účely a pedagogické účely. Používateľ nie je oprávnený zdieľať a šíriť tento materiál medzi ostatných pedagógov a žiakov. Kopírovanie, distribuovanie a iné šírenie materiálov je zakázané. V prípade, ak Používateľom je škola resp. právnická osoba, ktorá má zaplatenú službu Predplatné EDULAB akadémie, môže materiály sprístupniť výhradne svojim zamestnancom. V prípade porušenia tohto oprávnenia, môže Prevádzkovateľ odoprieť prístup na materiály celej škole resp. právnickej osobe až do odstránenia nesúladu s podmienkami používania, pričom Prevádzkovateľ môže žiadať Používateľa o náhradu škody spôsobenej neoprávneným používaním materiálov. 

Článok IV.
Platobné podmienky

Okrem služby, ktoré sa používateľom poskytujú bezplatne a sú výslovne označené ako nespoplatnené služby, sú ostatné materiály a služby podmienené zaplatením ceny uvedenej v rámci aktuálnej ponuky na portáli.

Platbu za platené služby je možné vykonať bezhotovostne online platobnou kartou cez platobnú bránu Stripe.

Cena služby je portáli uvedená ako konečná, vrátane daní a poplatkov. Portál vygeneruje o zaplatení účtovný doklad o platobnej transakcií a automaticky sprístupní používateľovi službu, za ktorú používateľ zaplatil. Služba je týmto plne sprístupnená používateľovi.

Článok V.
Záruka a reklamácia

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že portál bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.

Používateľ je povinný pred uhradením ceny služby otestovať, či mu 
používanie portálu funguje s jeho technickým vybavením (hardvér aj softvér) a používaným internetovým pripojením. Na toto otestovanie slúži použitie nespoplatnených služieb. Úhradou ceny služby používateľ potvrdzuje, že materiál ktorý je ponúkaný v rámci nespoplatnených služieb otestoval, môže ho prijať bez problémov, akceptuje úroveň ponúkaného obsahu ako jemu vyhovujúcu a akceptuje celkovú kvalitu ponúkanej služby. Neskoršia reklamácia používateľa z tohto dôvodu sa považuje za neopodstatnenú a prevádzkovateľ má právo ju bez ďalšieho zamietnuť.

Zaplatením služby vzniká medzi používateľom a prevádzkovateľom 
zmluva o poskytnutí zaplatenej služby na základe ktorej je používateľ oprávnený službu za ktorú zaplatil prijať, použiť dovoleným spôsobom jej obsah a od ktorej používateľ nemá od tohto okamihu právo odstúpiť. Zmluvný vzťah odobratím konkrétnej služby používateľom s medzi zmluvnými stranami naplní.

Prevádzkovateľ prijíma reklamácie primárne na e-mailovej adrese 
akademia@edulab.sk.

Na akékoľvek reklamácie zo strany používateľa sa vzťahuje okrem podmienok uvedených v týchto VOP právny poriadok Slovenskej republiky.

Článok VI.
Technické požiadavky

Pre používanie portálu je potrebné, aby operačný systém používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:

  • IE11 a novší, Edge 12 a novší, Firefox 41 a novší, Chrome 38 a novší, Safari 8 a novší
  • Cookies: povoliť
  • JavaScript: povoliť

Video materiály sa sťahujú postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Materiály obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

Tieto VPP sú uvedené do platnosti ich zverejnením na portáli odo dňa uvedeného nižšie a budú sa vzťahovať na používateľov od tohto momentu ich zverejnenia.

Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k portálu adresujte na prevádzkovateľa akademia@edulab.sk.

Prihlasovacie údaje a iné údaje o používateľoch, spracovávanie 
osobných údajov, používanie súborov „cookies“ podliehajú pravidlám o ochrane osobných údajov, ktoré sú spracované osobitne mimo týchto VPP a ktorých plné znenie si pozrite na portáli,

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane 
neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VPP priebežne meniť a 
dopĺňať. Túto zmenu vždy zverejní na portáli.

V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa vo 
všeobecnosti aplikujú zákony a právne ustanovenia Slovenskej republiky.

Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje 
konať v zhode s platní zákonmi a dobrými mravmi v súvislosti s online prenosom a charakterom obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie na ochranu osobných údajov.

Používaním portálu používateľ bez výhrad prijíma tieto VPP, ktoré sú 
pre používateľa v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok používania je povinný ukončiť používanie tohto portálu a prijímanie jeho služieb.

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 5. 2021.