Zmeňme pohľad na vzdelávanie učiteľov

V EDULAB akadémii sme sa rozhodli vytvoriť alternatívu k tradičným prezenčným školeniam a preniesť vzdelávanie učiteľov do online prostredia. Naším cieľom je ponúknuť vám kvalitné, moderné a atraktívne vzdelávacie kurzy, ktoré prispejú k vášmu profesijnému rozvoju.

Benefity online vzdelávania

Dostupnosť

Kurzy sú prístupné z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Stačí vám počítač, tablet alebo mobilný telefón.

Sloboda

Vyberte si kurz, ktorý vám najviac vyhovuje, a sami rozhodnite o tom, kde a kedy chcete vzdelávanie absolvovať. 

Efektivita

Kurzy sú prakticky orientované, pričom teória je realizovaná formou elektronických zošitov. Je na vás, do akej hĺbky sa chcete venovať štúdiu.

Aktualizačné vzdelávanie pre vašu školu

Vaša škola môže spolupracovať s EDULAB akadémiou pri príprave a realizácii aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

  • Profesionálne kurzy pre pedagógov
  • Certifikáty do portfólia
  • Rozvíjanie pedagogických kompetencií

Inovačné vzdelávanie

Kdekoľvek a kedykoľvek

Vzdelávacie programy EDULAB akadémie môžete študovať online bez nutnosti prezenčných stretnutí.

Prakticky orientované

Osvojené kompetencie viete ihneď uplatniť v praxi - vzdelávanie je priamo prepojené s využitím vzdelávacích materiálov vo výučbe.

Rozvíjanie profesijných kompetencií

Získaním osvedčenia o inovačnom vzdelávací máte možnosť získať príplatok za profesijný rozvoj.

Aj tento školský rok

Môžete využiť prebiehajúci program inovačného vzdelávania v rámci projektu Fenomény sveta Peniaze alebo pre vás pripravíme program na mieru,

Zameranie  kurzov

Aktuálne témy

Pripravujeme kurzy s presahom do aktuálneho diania. Učenie nie je len o teórii odborných predmetov, ale aj o svete okolo nás.

Pedagogické kompetencie

Obsah kurzov smeruje k inovatívnym vyučovacím metódam. Naším cieľom je pomôcť vám učiť motivujúco, zaujímavo a efektívne.

Inšpirácie z iných odborov

Máme ambíciu prinášať témy, ktoré sú bežne vzdelávané v iných oblastiach tak, aby sme do pedagogického sveta aplikovali know-how z rôznych odborov.

Zoznámte sa s našimi lektormi a hosťami

Mgr. Ján Machaj, PhD.

riaditeľ Neziskovej organizácie EDULAB, lektor, učiteľ
O LEKTOROVI
Absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval históriu a filozofiu, a neskôr históriu na doktorandskom štúdiu. Od roku 2016 je riaditeľom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax má desať rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Mgr. Miloš Bélik

didaktik a lektor EDULAB akadémie, učiteľ
O LEKTOROVI
Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, kde študoval geografiu a matematiku. Od roku 2016 je didaktikom a lektorom organizácie EDULAB. Jeho učiteľská a lektorská prax má desať rokov. Okrem vzdelávania sa venuje tvorbe vzdelávacích materiálov.

Mgr. Eva S. Kotláriková

Lektorka EDULAB akadémie a kurátorka Slovenskej národnej galérie
O LEKTORKE
Absolvovala štúdium odborov história a taliansky jazyk (2004) a dejiny výtvarného umenia (2009) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Dlhodobo sa venuje rôznorodým vzdelávacím projektom v oblasti múzejnej a galerijnej pedagogiky, s organizáciou EDULAB spolupracuje od roku 2017. Podieľala sa na lektorskej činnosti a tvorbe vzdelávacích materiálov Fenomény sveta. 

Ing. Marta Izsófová

učiteľka, zástupkyňa a lektorka EDULAB akadémie
O LEKTORKE
Je učiteľkou informatiky, matematiky, anglického jazyka a zástupkyňou pre 2. stupeň základnej školy Mateja Bela v Šamoríne. Tvorí názorné videá, ktoré publikuje na YouTube a je spoluúčastníčkou natáčania videí matematiky pre projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - EDU TV.

Ing. Renáta Stasová

učiteľka, školská inšpektorka, autorka vzdelávacích materiálov, lektorka EDULAB akadémie
O LEKTORKE
Na Prírodevedeckej fakulte UK ukončila magisterské štúdium učiteľstva biológie a chémie a úspešne absolvovala rigoróznu skúšku. Popri viac ako 20-ročnej pedagogickej praxi získavala skúsenosti aj v oblasti výchovného poradenstva a mentoringu učiteľov. Aktuálne sa venuje inšpekčnej činnosti a tvorbe vzdelávacích materiálov pre učiteľov.

Mgr. Bibiana Rusnáková

učiteľka na prvom stupni ZŠ a lektorka EDULAB akadémie
O LEKTORKE

Pedagogiku študovala na Univerzite Komenského v Bratislave. Má vyše 30-ročnú pedagogickú prax. Učí na prvom stupni a je mimoriadne kreatívna pri tvorbe vlastných didaktických pomôcok. Je jednou z prvých učiteliek, ktoré v praxi implementovali vzdelávací portál Kozmix.sk a je spoluautorkou série kurzov Hravé učenie.

Mgr. Miroslava Robinson

logopédka, špeciálna pedagogička, zriaďovateľka a riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie

doc. PaedDr. Vladimíra
Kurincová Čavojová, PhD.

vedecká pracovníčka a zástupkyňa vedúceho Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV

Mgr. Zuzana Kaššaiová, PhD.

Ústav experimentálnej psychológie

CSPV SAV

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.

špeciálna pedagogička. Pedagogická fakulta Univerzity komenského, Ústav špeciálnopedagogických štúdií

Mgr. Mária Vargová

riaditeľka Národného koordinačného

strediska pre riešenie problematiky

násilia na deťoch

PaedDr. Mária Ťavodová

učiteľka na základnej škole
v Badíne

doc. Mgr. Margita
Schmidtová, PhD.

riaditeľka súkromného centra poradenstva a prevencie a

odborníčka v oblasti porúch sluchu

Mgr. Peter Pallo

lektor sekcie informatiky MŠVVaŠ

MUDr. Veronika
Marcinčáková Husárová, PhD.

detská psychiatrička

Mgr. Kornélia Ďuríková

školská psychologička a
zakladateľka inštitútu duševného
zdravia a pozitívnej edukácie
Konvalinka

Mgr. Liliana Šimečková, PhD.

liečebná pedagogička

a psychoterapeutka

PaedDr. Šarlota Múdra

riaditeľka špecializovaného centra
poradenstva a prevencie pre deti a
žiakov so zrakovým postihnutím

Mgr. Terézia Súkeníková

psychologička, absolventka kurzu

neurovývinovej stimulácie, aktuálne

vo výcviku INPP

Mgr. Marek Hlina

Katedra špeciálnej pedagogiky,
Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského

Mgr. Adriana Barlogová

psychologička, certifikovaná JIAS

diagnostička, terapeutka Sandplay

Mgr. Lenka Paľová

učiteľka fyziky a technickej výchovy

Zoznámte sa s našimi kurzami

Pozrite si aktuálnu ponuku našich kurzov a vyberte si ten, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám.