Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Úvod

Nezisková organizácia EDULAB so sídlom Rigeleho 1, 81102 Bratislava, IČO: 45738424 je prevádzkovateľom vzdelávacej platformy EDULAB akadémia, ktorá prináša online vzdelávacie kurzy pre učiteľov. Vzdelávacia platforma je nástrojom pre zdieľanie edukatívneho obsahu ktorého obsah určuje výhradne EDULAB akadémia.

Pre prevádzkovanie internetového portálu EDULAB akadémie je využívaná technologická platforma, ktorá je licencovaným produktom spoločnosti LearnWorlds Ltd., 71 – 75, Shelton Street, Covent Garden, London WC2H9JQ, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Edukatívny obsah obsiahnutý v rámci EDULAB akadémie je vzdelávacou službou, pri ktorej vzniká vzťah medzi Neziskovou organizáciou EDULAB ako poskytovateľom služby na strane jednej (“poskytovateľ”) a užívateľom služby (“užívateľ”) na strane druhej. Zdieľanie edukatívneho obsahu nie je interaktívne a užívateľ je prijímateľom edukatívneho obsahu formou konzumácie ponúkanej služby. Užívateľ nemá možnosť poskytnúť mimo prevádzkovateľa žiaden edukatívny a ani iný obsah prostredníctvom portálu. Pre využitie vzdelávacej služby (“služba”) je potrebné poskytnúť osobné údaje užívateľa služby, na ktoré sa vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov.

Nižšie sú uvedené informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov v rámci EDULAB akadémie poskytovateľom služby a ďalšie informácie o pravidlách a postupoch, ktoré sa vzťahujú k poskytovanej službe.

2. Definície pojmov

Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „POOU“) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje Nezisková organizácia EDULAB n.o., Rigeleho č. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 45738424 (ďalej len „EDULAB akadémia“).

EDULAB akadémia je prevádzkovateľom portálu na základe licencie na použitie aplikačného software a zároveň spracúva poskytnuté osobné údaje v zmysle zákona a GDPR. Portál využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software tretích strán, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto pravidlách.

Užívateľ portálu je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na portáli alebo poskytla svoje osobné údaje EDULAB akadémii. Jedná sa predovšetkým o učiteľov, ktorí využívajú EDULAB akadémiu.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré EDULAB akadémia, ako prevádzkovateľ portálu prijala za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov používateľov portálu, ktoré zbiera a spracúva a ku ktorým má dosah.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky.

Zákonom sa rozumie zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike.

EDULAB akadémia spracúva osobné údaje používateľov portálu ktoré zbiera a spracúva spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd používateľov portálu, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, adresa, lokalizačné údaje alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

3. Poskytovatelia technológií

Technológia portálu pre poskytovanie služieb je licenčným produktom spoločnosti LearsWorlds Ltd. so sídlom 71 – 75, Shelton Street, Covent Garden, London WC2H9JQ, Spojené Kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. Portál využíva aj software technológie tretích strán, ktoré sú partnermi LearnWorlds Ltd. (ďalej len “LearnWorlds”) potrebné pre zabezpečenie poskytovania služieb prevádzkovateľom a zabezpečenie funkčnosti jednotlivých sub technológií, ktoré s tým súvisia. Technológia Portálu a jeho prevádzka je typom cloudovej služby zahraničného subjektu, ktorý je prevádzkovateľom serveru, na ktorom je uložený portál a pracuje s úplným rozsahom OÚ”). EDULAB akadémia nie je tvorcom ani vlastníkom technológie portálu a nemá prakticky dosah na jeho fungovanie, okrem prevádzky EDULAB akadémie samotnej, ako poskytovateľa edukatívneho obsahu služby. LearnWorlds určuje, zabezpečuje, prevádzkuje a mení celú funkcionalitu Portálu, vyvíja nové funkcionality a zlepšenia ako svoj produkt ktorým reaguje na potreby užívateľa služby a aj cez zber anonymizovaných informácií a OU ("cookies") mení obsah funkcionality technológie portálu podľa dopytu trhu v tejto oblasti edukatívnych služieb, čo je následne reflektované možnosťami ponuky služby EDULAB akadémie. V zmysle platných POOU sú LearnWorlds sprostredkovateľom spracúvania OU.

4. Informácie o zbere a spracúvaní OÚ prevádzkovateľom

EDULAB akadémia vo všeobecnosti spracúva osobné údaje užívateľov prísne účelovo a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 - § 28 tohto zákona. Používateľ portálu udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na portáli, až do zrušenia jeho používateľského profilu resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Spracúvane informácie sú nasledovné:

 1. EDULAB akadémia spracúva OÚ na základe súhlasu používateľa portálu na vytvorenie všeobecného používateľského profilu, účtu a to v bežnom potrebnom rozsahu, napr. meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, telefónny kontakt, adresa atď., za účelom registrácie používateľa v rámci portálu, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah portálu a využívanie funkcií portálu. Sprístupnenie používateľských údajov je jednou zo základných funkcionalít portálu, pričom zároveň umožňuje využívanie jeho ďalších funkcionalít. EDULAB akadémia ďalej spracúva za účelom tvorby databázy používateľov portálu, ktorým sú zasielané oznámenia týkajúce sa portálu a oznámenia marketingovej povahy. Sprostredkovatelia spracúvania OÚ sú LearnWorlds.

 2. EDULAB akadémia spracúva OÚ na základe súhlasu učiteľa na účely vytvorenia používateľského profilu, účtu pre učiteľa, a to v potrebnom rozsahu: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, telefónny kontakt, adresa používateľa, názov a adresa školy, v ktorej je používateľ učiteľom. Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie učiteľa v rámci portálu, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah portálu a využívanie funkcií portálu. EDULAB akadémia OÚ ďalej spracúva za účelom tvorby databázy učiteľov, ktorým sú zasielané oznámenia týkajúce sa portálu. Sprostredkovateľom spracúvania OÚ sú LearnWorlds.

 3. EDULAB akadémia spracúva OÚ na základe nevyhnutného oprávneného záujmu na spracúvanie OÚ, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, adresa používateľa, telefónny kontakt, názov a adresa školy, ktorej je užívateľ učiteľom. Uvedené OÚ získava pri registrácii účtu užívateľa portálu a spracúva ich za účelom zasielania marketingových oznámení alebo obchodných ponúk EDULAB akadémie a AGEMSOFT formou e-mailov, e-mailových newsletterov, on-line kampaní, kampaní na sociálnych sieťach, propagačných a informačných letákov v tlačenej podobe. Uvedené OÚ sú spracúvané pokým trvá nevyhnutný oprávnený záujem EDULAB Akadémie a AGEMSOFT na spracúvaní OÚ resp. až do oprávneného namietnutia ich spracúvania zo strany užívateľa portálu. Pokiaľ užívateľ portálu udeľuje súhlas so spracúvaním svojich OÚ, tento udeľuje na dobu platnosti jeho registrácie na portáli, až do zrušenia jeho užívateľského profilu resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel. Sprostredkovatelia spracúvania sú LearnWorlds.

 4. EDULAB Akadémia spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa portálu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, adresa používateľa, adresa používateľa, telefónny kontakt, v prípade, že užívateľom je učiteľ, tak aj názov a adresa školy užívateľa.

  Uvedené OÚ získava pri registrácii účtu užívateľa portálu a spracúva ich za účelom poskytovania OÚ užívateľov portálu tretej strane, ktorá použije tieto OÚ na zasielanie svojich obchodných alebo marketingových oznámení používateľom portálu.

  Užívateľ portálu udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na portáli, až do zrušenia jeho užívateľského profilu resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel.

  Treťou stranou, ktorej sú poskytované OÚ za účelom zasielania marketingových oznámení tejto tretej strany je obchodná spoločnosť: AGEMSOFT, a.,s., Rigeleho 7300/1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35 782 391, ktorá taktiež poskytuje služby s edukatívnym obsahom. Z uvedeného dôvodu má zdieľanie OU touto organizáciou synergický význam pre rozvoj činnosti oboch subjektov. EDULAB Akadémia zabezpečuje, aby sa všetky POOU vzťahovali v rovnakom rozsahu aj na AGEMSOFT, a.s.

 5. Používanie portálu je spojené s profilovaním. Profilovaním sa rozumie akákoľvek forma automatizovaného spracúvania OÚ spočívajúceho v použití OÚ na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov osoby súvisiacich s jej správaním, osobnými preferenciami, záujmami, polohou alebo pohybom. Prostredníctvom využívania služby spracúva EDULAB Akadémia a LearnWolds spracúvajú OÚ na základe súhlasu užívateľa portálu, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, používateľské meno, e-mail, IP adresa, adresa používateľa, telefónny kontakt, v prípade, že užívateľom je učiteľ, tak aj názov a adresa školy užívateľa.

  Uvedené OÚ sa získavajú pri registrácii účtu užívateľa portálu. Najmä "cookies" LearnWorlds spracúvajú za účelom analýzy užívateľov portálu a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov portálu vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

  Užívateľ portálu udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na portáli, až do zrušenia jeho používateľského profilu resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietnutia spracúvania OÚ na tento účel. Sprostredkovatelia spracúvania sú LearnWorlds.
Práva dotknutej osoby tvoria vo všeobecnosti a predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť:

 1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v povinnosti poskytnúť osobe, ktorej OÚ majú byť spracúvané bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

 2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať o vydanie potvrdenia o tom, že sú o osobe žiadateľa spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

 3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa žiadateľa, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

 4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať o odovzdanie spracúvaných OÚ v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.

 5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ).

 6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.

Vyššie uvedené práva si užívateľ portálu môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky.

5. Používanie súborov „cookie“

Používanie portálu je spojené s profilovaním. Profilovanie sa uskutočňuje prostredníctvom malých dátových súborov v zariadení užívateľa, ktoré sú používané ako identifikátory užívateľov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov osoby súvisiacich s jej správaním, osobnými preferenciami, záujmami, polohou alebo pohybom. Využívaní služby prostredníctvom technológie portálu môžu LearnWorlds, ale aj tretie strany na základe súhlasu užívateľa portálu spracúvať OU v rozsahu kontaktných informácií užívateľa, demografických informácií užívateľa, finančných informácií užívateľa, IP adresy, typu webového prehliadača, operačného systému zariadenia užívateľa, zoznamu URLS a aktivít na predmetnej WEB Stránke.

Uvedené OÚ sa získavajú pri registrácii účtu užívateľa portálu a užívaním portálu. Súbory "cookie" sa spracúvajú za účelom analýzy užívateľov portálu a následného použitia výsledkov analýzy na zlepšovanie svojich služieb. Podrobnejšie informácie o používaní „cookies“ a o subjektoch, ktoré „cookies“ spracúvajú a o účele spracúvania OU na nachádzajú na stránke akademia.edulab.sk. Užívateľ portálu udeľuje súhlas s používaním "cookies".

6. Zber a nakladanie s osobnými údajmi detí

EDULAB akadémia neposkytuje služby, ktoré sú určené pre deti, t.j. osoby mladšie ako 16 rokov v zmysle platných pravidiel GDPR. EDULAB teda nepredpokladá, že prijímateľom služby budú takéto osoby. V prípade, ak rodič zistí prihlásenie takejto osoby, môže zjednať potrebnú nápravu zaslaním príslušnej požiadavky na nápravu EDULAB akadémii.

7. Obmedzenie zodpovednosti

Služba je poskytovaná na báze „as is“ teda tak ako ju EDULAB akadémia sprístupní užívateľovi. Prijatie služby je na osobnom uvážení užívateľa a na jeho vlastné riziko. Za kvalitatívny obsah služby zodpovedá EDULAB akadémia v zmysle platného práva. EDULAB akadémia v každom prípade a bez ohľadu na vyššie uvedené nezodpovedá za:

 • a) akúkoľvek škodu, ktorú utrpí zariadenie ktorým užívateľ prijíma službu;
 • b) stratu akýchkoľvek dát alebo škodu podobného druhu vyplývajúcu z pripojenia alebo použitia služby alebo používania „cookies“;
 • c) zrušenie prijatého obsahu, alebo opomenutie uloženia obsahu služby, alebo obmedzenia použitia „cookies“ užívateľom vo svojom zariadení;
 • d) dostupnosti služby v určitom čase, neprerušeného zdieľania obsahu služby, zabezpečenia obsahu služby alebo bezchybného priebehu poskytnutia služby;
 • e) porušenia práva tretími stranami;
 • f) nakladanie s osobnými údajmi treťou stranou prostredníctvom technológie platformy, na ktorú nemá EDULAB akadémia žiaden alebo obmedzený dosah.

8. Spory, právo a jurisdikcia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa spravujú a boli vytvorené v súlade s právom Slovenskej republiky a právom EU. Užívateľ udeľuje svoj súhlas s tým, že akýkoľvek spor, nárok, rozpor ktorý vznikne užitím služby bude v konečnom dôsledku podliehať právomoci súdu Slovenskej republiky.

9. Zmeny podmienok ochrany OU

EDULAB akadémia môže kedykoľvek aktualizovať tieto pravidlá ochrany osobných údajov. Je vhodné zo strany užívateľa pravidelne sledovať tieto pravidlá s tým, či nenastali zmeny pravidiel ktorými sa poskytovanie služby riadi. Oznámenie zmeny pravidiel, ak nastanú takéto zmeny, bude avizované na tejto stráne a bude platné od momentu, kedy nastane predmetné oznámenie o zmenách na tejto stránke.

10. Duševné vlastníctvo k vzdelávaciemu obsahu

EDULAB akadémia je vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva k edukatívnemu alebo inému obsahu prezentovaného na portáli. Užívateľovi služby využitím služby alebo v súvislosti s tým nevzniká žiaden právo duševného vlastníctva, právo užitia, licencia a ani iné obdobné právo k vzdelávaciemu obsahu alebo inému obsahu v súvislosti s tým.

Všetky práva k software a/alebo technológiám portálu sú vyhradené v prospech LearnWorlds.

11. Záverečné ustanovenia a kontakt

Používanie portálu a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. EDULAB akadémia získava OÚ iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie jej služieb. LearnWorlds používajú najmä "cookies" na zabezpečenie zlepšovania svojich služieb a funkcionality portálu ako je bližšie uvedené na https://akademia.edulab.sk/cookies.

Osobné údaje používateľa portálu spracované na základe informovaného súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného podania adresovaného EDULAB akadémii, prostredníctvom e-mailu na adresu akademia@edulab.sk.

Akékoľvek otázky alebo návrhy ohľadne týchto podmienok pre ochranu osobných údajov môžete adresovať EDULAB akadémie na adrese akademia@edulab.sk.