Učíme s videom

Ján Machaj
Možno si spomínate, čo znamenalo „učenie s videom“ pred niekoľkými desaťročiami. Celá trieda si posadala okolo televízora skrytého v uzamykateľnej skrinke spolu s videoprehrávačom, učiteľka do otvoru vložila kazetu a žiaci namiesto počúvania výkladu sledovali dokumentárny film. Bola to vždy špeciálna udalosť, za ktorou sa bolo potrebné presunúť do inej triedy. No a zároveň museli byť splnené všetky technické podmienky - a to nebolo často. Didaktika využitia videa vyzerala približne takto: žiaci si pozreli dokumentárny film s adekvátne klesajúcou dávkou pozornosti a po jeho skončení sa učiteľka spýtala osvedčenú vetu: „Tak, o čom to bolo?“ Čo má s touto predstavou spoločný štvordielny kurz Učíme s videom od EDULAB akadémie? Našťastie, skoro nič. 

Dnešné technické možnosti – pripojenie na internet, zobrazovacie zariadenia a množstvo streamovacích služieb, umožňujú učiteľom pracovať s videom úplne iným spôsobom. Premietanie videa už nie je niečo jedinečné a špeciálne, dá sa to robiť takmer v každej triede na ľubovoľnej hodine. Video je možné pustiť i zastaviť v ľubovoľnom okamihu a samotná dĺžka videí sa skrátila. Videá nemusia mať formát klasických televíznych dokumentov, môžu to byť kratšie materiály, ktoré sú jednoduchšie použiteľné na vyučovaní. Tieto nové možnosti prinášajú aj iný spôsob práce s videom. 
 
Pre učiteľov sme pripravili sériu štyroch kurzov, kde sa sústredíme na využitie videa v rôznych častiach hodiny – v motivačnej fáze, pri opakovaní učiva, na prehĺbenie porozumenia učivu a pri aplikácii vedomostí. Sústreďujeme sa na kratšie úseky hodiny, ktoré delíme na jednotlivé vzdelávacie aktivity. Do popredia staviame činnosť žiakov a ich aktivitu, ktorú realizujú pred alebo po vzhliadnutí videa. Akú rolu hrá v takomto koncepte video? Je to predovšetkým multimediálny zdroj informácií, ktorý v krátkom čase (zvyčajne 3 až 5 minút) ponúkne žiakom informácie potrebné na realizáciu vzdelávacej aktivity. Video je teda jedným zo zdrojov učiva pre žiakov.
  
Každý zo štyroch kurzov je postavený ako samostatná jednotka. Môžete ho absolvovať jednotlivo alebo v sérii všetkých štyroch kurzov. Hlavnou súčasťou kurzu sú tzv. univerzálne scenáre vzdelávacích aktivít, ktoré si učiteľ odnesie z kurzu ako nové know-how. Dokopy sme pripravili 25 scenárov využitia videí – od jednoduchých po komplexné aktivity, ktoré sa dajú navzájom kombinovať. Kurz je vhodný pre učiteľov druhého stupňa, ale podnety v ňom nájdu aj učitelia z nižších a vyšších stupňov. Scenáre totiž nie sú zamerané na vzdelávací obsah, ale na opis priebehu aktivity, návod na jej prípravu a realizáciu. Na ich základe by učiteľ mal byť schopný tvoriť vlastné aktivity pre svoju triedu, na svojom predmete.  

Ako prebieha hodina odučená na základe týchto kurzov? Video je jej bežnou súčasťou, pričom podobne ako učebnica slúži ako zdroj informácií, ktoré sú úvodom do vzdelávacej aktivity. Žiaci pracujú v menších tímoch, riešia učiteľom zadané úlohy a na záver si vzájomne prezentujú výsledky práce. Je to hodina, kde sú hlavnými aktérmi žiaci a ich aktívna činnosť.  

Zabudnime na pozostatky starej doby, kedy sa do centra pozornosti dávalo video premietané z dnes už pradávnej technológie. Dnes ide o efektívny zdroj informácií dostupný kedykoľvek a kdekoľvek. Video obklopuje nás i našich žiakov. No a úlohou nás - učiteľov je naučiť ich, ako s týmito informáciami pracovať. Nie pasívne sledovať dej, ale aktívne analyzovať, vyhodnocovať, spájať súvislosti, kritizovať alebo hodnotiť obsah. Práve obsah štyroch kurzov Učíme s videom je výborným štartom k tejto téme.